HỢP KIM TRUNG GIAN KHÁC

Hợp kim trung gian Đồng – Phốt pho VC-P14

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: Hợp kim trung gian VC-P14 chứa khoảng 14 ~ 16% Phốt pho. Dùng trong nấu luyện đồng và đồng hợp kim, có hiệu ...
Read More

Hợp kim trung gian Đồng – đất hiếm VC-RE10

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Bao gồm các nguyên tố đất hiếm như La, Ce, Pr, Nd v.v... Hàm Lượng RE trong VC-RE10 chiếm khoảng 9~11%. Sản phẩm ...
Read More

Hợp kim trung gian Kẽm – đất hiếm VZ-RE5

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Bao gồm các nguyên tố đất hiếm như La, Ce, Pr, Nd v.v... Hàm Lượng RE trong VZ-RE5 chiếm khoảng 4~6%, dùng để ...
Read More